พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือ

การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า

นั้นคือคนไทยทั้งปวง